Darmowa dostawa do paczkomatów od 159 zł, kurierem od 199 zł.
Drodzy klienci, wszystkie zamówienia z dostawą do paczkomatu, złożone do dnia 21.12.2020 do godz. 12:00
zostaną spakowane przez nasze pracowite Elfy i trafią do Was jeszcze przed Świętami.
Kategorie
Producenci
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mniej Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 41/31/31A/32 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000828864, NIP: 0000828864, REGON: 385572264, reprezentowana przez Dawida Szuberta – Prezesa Zarządu (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”). 
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych– Dawid Szubert – Prezes Zarządu Mniej Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mniejwiecejstore.pl lub pod adresem ul. Puławska 41 lok. 31, 02-50 Warszawa.  
 3. Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów sklepu internetowego mniejwiecejstore.pl. Administrator Danych Osobowych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem, z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)- c) RODO w celu:
 1. założenia i prowadzenia konta użytkownika na stronie mniejwiecejstore.pl;
 2. udostępnienia usługi e-mail newsletter;
 3. udostępnienia usługi SMS newsletter;
 4. zawarcia i realizacji umowy kupna produktów oferowanych przez Administratora Danych Osobowych na stronie sklepu internetowego www.mniejwiecejsklep.pl, sklepu stacjonarnego Mniej Więcej mieszczącego się przy ul. Puławskiej 41 lok. 31 w Warszawie oraz zakupów dokonanych innymi kanałami komunikacyjnymi takimi jak telefon czy e-mail;
 5. realizacji płatności, 
 6. wystawiania faktur, 
 7. prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 8. udział w konkursie i akcjach promocyjnych, w tym informowania o wynikach konkursu i ewentualnie przekazanie nagrody;
 9. przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) wysyłanych w imieniu własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.);
 1. Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane:
 1. ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora Danych Osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO);
 2. świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO);
 3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO);
 4. wykonania ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
 1. Przekazane nam dane osobowe  mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora Danych Osobowych, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem Danych Osobowych i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie  przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora Danych Osobowych. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usług będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres przechowywania ksiąg rachunkowych oraz okres przedawnienia roszczeń. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora Danych osobowych dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
 4. Posiada Pani/Pan prawo  żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania),  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli  podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: ul. Puławska 41 lok. 31/31a/32, 02-508 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@mniejwięcejstore.pl
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu zawarcia i realizacji usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla użytkowników kont. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług/wykonania umowy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 60 70 86.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl